PHÒNG CHỐNG DỊCH BÊNH CORONA

TOÀN TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DICH BỆNH CORONA

Thực hiện ý Kiển chỉ đạo của UBND tỉnh và sở GD&ĐT Cà Mau Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 01/03/2020.

Trong thời gian nghỉ để phòng bệnh đề nghị các GVCN và GVBM liên hệ với Phụ huynh để hướng dẫn học sinh học ở nhà. Đồng thời hướng dẫn học sinh cách phòng chống dịch bênh Corona 


Phân biệt giữa cảm cúm thông thường và Nhiễm Viruc Corona (COVID 19)

 

BGH THÔNG BÁO

Bài viết liên quan